Brott (2018)

Personer som känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel efter ålder 2015

Direktlänk
Personer som känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel efter ålder 2015

Personer utsatta för misshandel efter ålder 2014

Direktlänk
Personer utsatta för överfall eller misshandel efter ålder 2014

Personer som känner sig otrygga vid utevistelse sen kväll efter ålder 2015

Direktlänk
Personer som känner sig otrygga vid utevistelse sen kväll efter ålder 2015

Personer som mycket eller ganska ofta väljer en annan väg eller färdsätt på grund av oro att utsättas för brott efter ålder 2015

Direktlänk
Personer som mycket eller ganska ofta väljer en annan väg eller färdsätt på grund av oro att utsättas för brott efter ålder 2015

Personer utsatta för misshandel efter familjesituation och ålder 2013–2014

Direktlänk
Personer utsatta för misshandel efter familjesituation och ålder 2013–2014

Personer 16–79 år utsatta för misshandel efter plats 2012–2014

Direktlänk
Personer 16–79 år utsatta för misshandel efter plats 2012–2014

Personer utsatta för hot efter ålder 2014

Direktlänk
Personer utsatta för hot efter ålder 2014

Personer utsatta för sexualbrott efter ålder 2014

Direktlänk
Personer utsatta för sexualbrott efter ålder 2014

Under 2013 genomförde Brottsförebyggande rådet (Brå) en undersök­ning av utsattheten för brott i nära relationer. Här redovisas några av resultaten från den undersökningen. De nivåer som anges avseende andelen kvinnor och män som utsatts för olika typer av brott ska betrak­tas som miniminivåer. Detta eftersom mörkertalet troligtvis är stort.

Personer som blivit utsatta för brott i en nära relation under 2012

Direktlänk
Personer som blivit utsatta för brott i en nära relation under 2012

Under 2012 blev en ungefär lika stor andel kvinnor som män utsatta för brott i nära relation. Vad gäller hot och sexualbrott finns dock statistiskt säkerställda skillnader där andelen kvinnor som blivit utsatta för dessa typer av brott är högre än motsvarande andel män. Även om utsattheten för flertalet typer av brott är relativt jämnt fördelad är det vanligare att kvinnor blivit utsatta för grövre våld och haft större behov av hjälp och stödinsatser. Av de personer som uppgav att de, i en nära relation, blivit utsatta för grov misshandel under 2012 uppgav drygt 29 procent av kvinnorna att de uppsökt, eller hade behövt uppsöka, läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Motsvarande andel för män var drygt 2 procent.

Personer som blivit utsatta för brott i en nära relation någon gång i sitt liv

Direktlänk
Personer som blivit utsatta för brott i en nära relation någon gång i sitt liv

Grov kvinnofridskränkning

Direktlänk

Våld som drabbar kvinnor i nära relationer består ofta av upprepade kränkningar. En man som utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade kränkningar kan dömas för grov kvinnofridskränkning. År 2015 anmäldes 1844 fall.
Statistik om anmälda brott är inte lämplig att använda för att studera nivån av människors utsatthet för brott. Det beror på att många brott aldrig anmäls. Enligt den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2015 uppgavs ungefär en fjärdedel (26%) av de brott mot enskild person som rapporterats i undersökningen vara anmälda till polisen. Högst var anmälningsbenägenheten för allvarlig misshandel (64%) och lägst för sexualbrott (8%).
Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Anmäld misshandel 2014

Direktlänk
Anmäld misshandel 2014

Anmäld misshandel 1990-2014

Direktlänk
Anmäld misshandel 1990-2014

Antalet anmälda fall av misshandel, mot såväl kvinnor som män, ökade under lång tid. Det kan bland annat bero på en större benägenhet att anmäla våldsbrott, det vill säga att mörkertalet blev mindre. Mörkertalet är kvoten mellan den faktiska brottsligheten och den anmälda. Mörkertalet sjunker om en större andel av de brott som begåtts anmäls. I de fall där gärningspersonen är en närstående är mörkertalet troligen relativt stort.
De senaste åren har antalet anmälningar om misshandel mot män där förövaren är obekant sjunkit. Det gäller både misshandel utomhus och inomhus.
Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Lagförda för brott mot brottsbalken, trafikbrottslagen och narkotikastrafflagen 2014

Direktlänk
Lagförda för brott mot brottsbalken, trafikbrottslagen och narkotikastrafflagen 2014


Tidigare version av denna sida